logo

Kontakt:

ul. Świerkowa 62, 98-220 Zduńska Wola
Marcin Matysiak - tel. 500 069 070
Romuald Solarek - tel. 695 983 780

Październik

20.10- pon

Zajęcia rozpoczęły się doskonalenia prowadzenia piłki. Chłopcy zadaniowo prowadzili piłkę, wykonując dokładnie sposoby narzucone przez trenera: określone wprowadzanie i wyprowadzanie piłki z bramek. Później zabraliśmy się za podania. Najpierw doskonaliliśmy podania w parach w miejscu a dalej w biegu między wyznaczonymi wcześniej bramkami. W następnym ćwiczeniu poprawialiśmy uderzenia na bramkę po rozegraniu piłki prostopadłej. Na koniec odbywały się fragmenty gier. Jedna grupa rozgrywała mecz na większe bramki 5:5, druga grupa mecz na mniejszym boisku 3:3

Wrzesień 2014

29.09- pon

Pierwszym elementem zajęć było doskonalenie prowadzenia piłki różnymi częściami stopy, ze zmianą tempa i rytmu, na ograniczonym polu. W drugim ćwiczeniu doskonaliliśmy przyjęcia i podania piłki wewnętrzną częścią stopy w biegu z wyjściem na pozycję. W trzecim ćwiczeniu ponownie dominowało prowadzenie piłki: dzieci podzielone na cztery grupy(każda prowadziła swoje piłki w określonej strefie w rogu dużego kwadratu). Na określone sygnały każda grupa miała za zadanie jak najszybciej przeprowadzić swoje piłki we wskazanym wcześniej kierunku.

Na koniec odbyły się małe gry 3:3.

 

Sierpień 2014r

Od początku sierpnia rozpoczęły się zajęcia sezonu 2014/2015. Cały miesiąc był poświęcony na przypomnienie dokładności wykonywania elementów techniki wprowadzanych w poprzednim roku : przyjęcia i podania piłki wewnętrzną częścią stopy w miejscu i w biegu, prowadzenie piłki różnymi częściami stopy, zwód pojedynczy i podwójny. Główne akcenty były przeplatane elementami koordynacji ruchowej, szybkości, zwinności i zwrotności i sprawności ogólnej.

W sierpniu grupa wyjechała na obóz szkoleniowy do Rewala. Nad morzem mozolnie doskonaliliśmy elementy techniki, trenując niekiedy dwa razy dziennie. Na przełomie sezonów dołączyli do drużyny: Kuśmierek Szymon, Barski Szymon, Cieślak Krystian, Raźniewski Kuba, Mikulski Jarek

 

We wrześniu rozpoczęliśmy pracę według planu narzuconego przez trenerów na dany okres. Głównym założeniem kolejnych etapów pracy jest powtarzalność, dopracowanie szczegółów mających wpływ na dokładność wykonania elementów techniki. W każdych zajęciach jest mniejsza ilość ćwiczeń, ale każde z nich jest wykonywane zdecydowanie dłużej niż w roku poprzednim. Niektóre ćwiczenia są powtarzane w kolejnych treningach. Na koniec października przed przejściem na zajęcia do hali trenerzy będą oceniać poziom opanowania zaleconych ćwiczeń

Taka zasada obowiązują każdy rocznik Diamentu

We wrześniu drużyna uczestniczyła w ogólnopolskim turnieju w Kaliszu zajmując na 12 drużyn 4 miejsce.

 

 

14.04- Najbliższy okres szkoleniowy będzie poświęcony głównie na poprawę prowadzenia piłki. ten element zdominował początek zajęć: dzieci prowadziły piłkę na ograniczonym polu, między postaciami przeciwnika kolejno: P i L nogą, zmieniając po określonym przez trenerów czasie kierunke i temp biegu, w okresach przespieszenia na określone sygnały następowały zmiany nogi prowadzącej. Później odbyły się ćwiczenia poprawiające rytmizację kroku biegowego. Po nich wykonywaliśmy ćwiczenia z zakresu kontroli nad piłką- indywdiualnie zadaniowo szybko powtarzane ruchy na małym obszarze. Na koniec zajęć fragmenty gier.  

 

24.03- Zajęcia ożywił berek z piłkami nożnymi, z elementami wyjscia na pozycję. Później ekipa została podzielona na 2 grupy. Jedna na małej sali doskonaliła podania i przyjęcia piłki druga wykonywała ćwiczenie w parach nauczające odpowiedniego poruszania się po boisku i wychodzenia na pozycję. Grupy zmieniły się zadaniami. W kolejnym ćwiczeniu(odbywało się jednocześnie na 2 bramki)doskonaliliśmy prowadzenie piłki zakończone podaniem do wychodzącego na pozycję współpartnera. Na koniec fragmenty małych gier

 

10.03- Pierwszym elementem był nowy "berek" w parach z w ymianą piłek("goniąca para" miała za zadanie odebrać piłki wymieniane przez poszczególne pary rękoma). Po berku przyszedł czas na ćwiczenia z piłką. Najpierw  z zakresu coerver coachingu- doskonalące zwody, później ćwiczenia doskonalące element wyjścia na pozycję i rozegrania piłki, zakończonego uderzeniem na bramkę. Na koniec zajęć odbyły się fragmenty gier.

 

3.03- Zajęcia rozpoczęliśmy od ćwiczeń koordynacji ruchowej z piłką. Dzieci dobrane w 4-ki, były ustawione w narożnikach kwadratu. Zadaniem zawodników było przeprowadzanie piłki po przekątnych, połączone z konkretnymi zadaniami: odpowiedni sposób przeprowadzenia piłki, zmieniające się sposoby mijania się na środku odcinka. Drugim elementem była szybkość. Dzieci przebiegały maksymalnie szybko przez drabinkę koordynacyjną, musiały w biegu przyjąć piłkę i oddać strzał na bramkę. Później drużyna została podzielona na 2 grupy. Jedna na małej sali ćwiczenia z zakresu coerver coachingu- skierowane na doskonalenie zwodów, druga grupa na dużej sali doskonaliła: wyjście na pozycję, kierunkowe przyjęcie piłki z obrotem, minięcie rywala w biegu i strzał na bramkę. Po wykonaniu swoich zadań grupy zamieniły się miejscami.

24.02- Na początku treningu wspominaliśmy wczorajszy turniej po czy dzieci otrzymały specjalne zadanie domowe od trenera. Pierwsze ćwiczenie trwające dosyć dlugo było poświęcone elementom prowadzenia piłki i zwodom wykonywanym przy określonych(innych) przeszkodach. Każda przeszkoda była przypisana innej czynności. Później odbyły się wyścigi rzędów a po nich fragmenty gier 2:2 na kilku sektorach sali. na koniec gry 5:5

 

17.02- dominujący akcent tego tygodnia to nauka kolejnego zwodu. Pierwszym jednak elementem zajęć były ćwiczenia doskonalące prowadzenie piłki: między przeszkodami, ze zmianami stref prowadzenia na określony sygnał prawą i lewą nogą. Nauka zwodu rozpoczęła się ćwiczeniami w miejscu, gdzie dzieciaki mozolnie, ruch po ruchu przyswajali kolejne części zwodu. Później nastąpił podział na grupy. Jedna kontynuowała nauczanie zwodu w biegu przed "rywalem", druga na małej sali doskoanliła elementy koordynacji ruchowej z piłką. Po zmianie zadań w grupach, odbyły się małe gry 5:5 i seria rzutów karnych

 

12.02- Na "wejście" w trening trenerzy zalecili berek parami. W kolejnych dwóch cwiczeniach rozpoczęliśmy naukę jednego z najtrudniejszych elementów techniki piłki nożnej- uderzenia prostym podbiciem. W pierwszym z nich chłopcy wykonywali żonglerkę w rytmie "stopa- proste podbicie, kozioł o podłoże- itd". W drugim zawodnicy kierowali piłkę w parach do partnera właśnie prostym podbiciem po własnym podrzucie piłki. Później nastąpił podział na grupy. Jedna na małej sali wykonywała ćwiczenia coerver coachingu(w nich m. in nauka nowego zwodu), druga na dużej sali dalej pracowała nad uderzeniem prostym podbiciem do bramek. Na koneic odbyły się małe gry i konkurs rzutów karnych.

 

3.02- Pierwszym elementem treningu był berek kompleksowy, w trakcie którego grupa była podzielona na 2 zespoły, każdy z nich miał swoich berków i okreslone sposobu ochrony przed goniącym. Kolejną częścią zajęć było doskonalące technikę przyjęć i podań oraz orientację przestrzenną. Zawodnicy bylki ustawieni w kole. W jego środku kilku zawodników z piłkami. Zadaniem środkowych było prowadzenie piłki i wykonywanie podań do dowolnie wybranych skrajnych zawodników, a w II fragmencie po zagraniu jak najszybsze zajęcie wolnego miejsca(ilość miejsc na obwodzie była większą od ilości zawodników) na obwodzie koła. Poźniej grupa została podzialona na zespoły. Oba wykonywały różne formy prowadzenie piłki między wyznaczonymi bramkami, z tym jeden zespół używał piłek piankowych, drugi nożnych. Po określonym czasie nastąpiła zmiana grup, po czym ponownie praca w grupach. Jedna na małej sali doskoliła koordynację ruchową z piłką, druga rozgrywała fragmenty gier. W tym przypadku także grupy zmianiły się zadaniami.

 

13.01- w nadchodzącym mikrocyklu tematem dominującym będzie prowadzenie piłki. Już w pierwszym ćwiczeniu temu elementowi poświęciliśmy uwagę. Dzieci wykonywały prowadzenie piłki: obiema nogami, zmieniając część stopy, podeszwami, zmieniając na określony sygnał kierunek prowadzenia piłki. Ćwiczenia na prowadzenie piłki były przerywane wyścigami rzędów z wykorzystaniem obręczy gimnastycznych. Później drużyna została podzialona na 2 grupy: jedna wykonywała ćwiczenia coerver coachingu a druga na małej sali ćwiczenia koordynacji ruchowj na drabince koordynacyjnej. Po zmiaie zadaniami przeszliśmy do małych gier 2:2.

 

16.12- pon- berek z miejscami ochronnymi ulegającymi szybkim zmianom- pokazywanym przez trenera- rozpoczął dzisiejsze zajęcia. Później dzieci doskonaliły element zwodu pojedynczego, po czym podzieliliśmy się na 2 grupy. Jedna na małej sali pracowała nad koordynacją ruchową z piłką- czucie piłki i rytmu ruchów- pokonywanie toru przeszkód mając piłkę przy nodze, oraz ćwiczenia gibkosciowe. Druga grupa- prowadzenie piłki- miniecie rywala z zastosowaniem zwodu pojedynczego i strzał na bramkę. Na koniec zajęć gry 2:2.

 

12.12- Na początku zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia koordynacji ruchowej z piłką: w biegu różne zadania, będąc cały czas w posiadaniu piłki. Później doskonaliliśmy dokładność podań wewnętrzną częścią stopy w parach między przeszkodami, a w dalszej części drużyna została podzielona na 2 grupy: jedna na drugiej sali wykonywała ćwiczenia koordynacji ruchowej, druga doskoanliła podania w biegu między przeszkodami. Po zmianie ról, rozgrywaliśmy w 2 salach fragmenty gier 2:2

 

18.11- Pierwszym elementem zajęć był kompleksowy tor przeszkód. Na sali trenerzy ustawili drabinki koordynacyjnej, różnej wysokości płotki, przeskody z tyczek zawieszonych na pachołkach, obręcze gimnastyczne, slalomy- zygzaki. Zadaniem dzieci było pokonywanie określonych przeszkód w sposób nakreślony przez trenerów. W kolejnych seriach zmieniała się intensywność pracy i sposób pokonywania przeszkód. Później odbyły się ćwiczenia gibkościowe zalecone przez naszego fizjoterapeutę. W dalszej części drużyna została podzielona na 2 grupy. Jedna wykonywała test tapping, druga test uderzenia do małych bramek po prowadzeniu. Na koniec odbyły się małe gry.

 

13.11- środowy trening rozpoczęliśmy zabawą "bałagan i porządek". Zawodnicy zostali podzieleni na 2 drużyny. na określony sygnał każda z nich wykonywała zadanie przeciwstawne do przeciwnika(odpowiednie ustawienie kapeluszy treningowych). Na koniec zabawy dzieci same podliczały ilość zgodnie z założeniem ustawionych kapeluszy. Później cała grupa wykonywała ćwiczenia sprawności ogólnej. W dalszej cześci jedna drużyna pod okiem jednego z trenerów uczyła się prawidłowego przewrotu w przód i przechodziła test gibkości a druga wykonywała test prowadzenie piłki slalomem. Następnie grupy zamieniły się zadaniami. Na koniec fragment małych gier. 

 

4.11- pierwszym elementem zajęć była zabawa skocznościowa- "Wilk i zające". Po zabawie dzieci przez długi fragment doskonalili prowadzenie piłki. W tej fazie zmieniano: nogę prowadzącą, ilość kontaktów P i L nogi prowadzącej piłkę, część stopy prowadzącej piłkę oraz tempo biegu. Później bawiliśmy się w "berka przyjaciela" i wykonywaliśmy ćwiczenia z zakresu- "coerver coachingu". Na koniec odbyły się małe gry.

 

30.10- Rozpoczęliśmy zajęcia od kontynuacji berka w bazach- dzieci otrzymały w trakcie zabawy dodatkowe zadania: grupa goniąca musiała złapać wsystkich uciekających- Ci zaś po złapaniu nie mogli wracać do zabawy- stali "zamrożeni" i musieli czekać na odpowiednie "odmrożenie" przez kolegów ze swojego zespołu. Później odbyła się partia ćwiczeń z coerver coachingu- wykujemy te ćwiczenia systamatycznie każdego tygodnia. Ćwiczenia polegają na wykonywaniu określonych zadanych przez trenera ruchów z piłką na ograniczonym polu, przez określony czas, konkretne ruchy są w danym czasie nieustannie powtarzane. Dalej nastąpiłk podział na grupy. Pierwsza wykonywała ćwiczenia z zakresu zwinności i zwrotności na małej sali, druga doskonaliła podania wewnętrzną częścią stopy w biegu. Później grupy zmieniły się rolami. Na koniec odbyły się małe gry.

 

28.10- pon- w nadchodzącym tygodniu, elementem dominującym w zajęciach będą uderzenia na bramkę i gry. Pierwszym punktem dzisiejszych zajęć była zabawa w berka w bazach- dzieci uciekały i goniły podzielone na 2 zespoły. Później fragment ćwiczeń- indywidualnego panowania nad piłką, a po nich dzieci zaliczały 3 formy pokonywania drabinki koordynacyjnej- ćwiczenia odbywało się w 3 grupach. Kolejnym etapem treningu były uderzenia na bramkę po dryblingu- ćwiczenie także wykonywano w 3 grupach, które zmianiały się po wykonaniu swoich zadań. na koniec małe gry.

 

21.10- pon- Nowy tydzień- podporządkowujemy także na doskonalenie zwodów. Teraz przyszedł czas na inną ich formę. Pierwszy fragment zajęć poświęciliśmy na poprawę rytmizacji biegu: dzieci pokonywały zadaniowym krokiem, różne środki treningowe: drabinki: różnej wyskości płotki, kapelusze treningowe. W dalszej części tych ćwiczeń wpleciona została zabawa "Pająk". Trzecim punktem zajęć było doskonalenie zwodu do środka. Chłopcy podzieleni na 3 grupy- wykonywali prowadzenie w trackie którego mijali zwodem ustawionych "przeciwników". W następnym ćwiczeniu także pracowaliśmy w 3 grupach. Dwie z nich wykonywały dwie formy pokonywania drabinki koordynacyjnej. Trzecia zaś uczestniczyła w zabawie tunel(dzieci musiały przedrzeć się przez wyznaczony tunel, tak aby uniknąć nadlatujących kul- piłki piankowe). Później grupy zmieniały się zadaniami. Na koniec odbyły się małe gry.

 

16.10- Dzisiaj także przeważały ćwiczenia doskonalące zwody. W pierwszym ćwiczeniu dzieci podzielone na 2 szeregi miały za zadanie mijać się. Na środku odcinka należało wykonać ćwiczenie zadaną ręką. W następnych powtórzeniach zadanie było zmieniane. W kolejnych powtórzeniach dzieci z jednego rzędu mijały partnerów zwodem pojedynczym. Szeregi zmianiały się rolami. Zmieniano także kierunek zwodu. Po dlugim utrwalaniu struktury ruchu przy zwodach, bawiliśmy się w berka "lawinę". Po berku dalej doskonaliliśmy zwody- w tym ćwiczeniu element zwodu konczyliśmy uderzeniem na bramkę. Na koniec odbyły się małe gry i seria rzutów karnych.

14.10- Do zespołu dołączają kolejni zawodnicy, a także zawodniczki. Serdecznie witamy na naszych zajęciach. W tym tygodniu elementem dominującym w nauczaniu techniki będą zwody. Od nich rozpoczęliśmy poniedziałkowy trening. Najpierw rozbieganie w trakcie którego dzieciaki pokonywały bardzo gęsto rozłożone na sali przeszkody. W kolejnych powtórzeniach, określone przeszkody należało mijać zwodem pojedynczym bez piłki. W przerwie pomiędzy ćwiczeniami technicznymi bawiliśmy się w "Wiewiórki w dziupli". Końcowym ćwiczeniem było mijanie przeszkód zwodem pojedynczym z piłką. Na koniec małe gry.

 

30.09- dzisiaj pierwszy raz trenowaliśmy w hali. Obecny mikrocykl poświęcamy głównie na doskonalenie prowadzenia piłki. Wpierwszych ćwiczeniach poprawialiśmy ten element prowadząc piłkę różnymi częściami stopy na ograniczonym polu, z określoną ilością kontaktów P i L nogą oraz z szybkimi zmianami nogi prowadzącej. Później bawiliśmy się w berka: nietypowa ochronka przed zawodnikiem goniącym(później było ich kilku). W kolejnej części odbyły się ćwiczenia sprawności ogólnej. Później pokonywaliśmy tor przeszkód, w którym dominowały różne formy prowadzenia piłki. Na koniec oczywiście małe gry. Do grupy w ostatnim czasie dołączyło kilku nowych chłopców: Filip, Mateusz, Olek, Mikołaj, Mariusz.

 

16.09- środowy trening rozpoczęliśmy od ćwiczeń koordynacji ruchowej w parach. Później odbyły się 2 ćwiczenia doskonalące zwody- zawodnicy mijali się w szeregach: w szeregu A- zawodnicy posiadali piłkę, szereg B pełnił rolę obrońcy- szeregi nabiegały na siebie, w krytycznym momencie zawodnicy z szeregu A, mieli za zadanie minąć kolegów odpowiednim zwodem. W każdym ćwiczeniu doskonaliliśmy inny zwód. W przerwie pomiędzy ćwiczeniami bawiliśmy się w nowego berka. W następnej części chłopcy wykonywali ćwiczenia na drabince koordynacyjnej a po nich odbyły się małe gry.

 

26.08- Na początek zajęć bawiliśmy się w berka. Miejsca, w których można siębyło schronić przed uciekającym były wyznaczone pachołkami i tyczkami. Później odbyły się nowe ćwiczenia z zakresu coerver coaching- polegają ogólnie na poprawie panowania nad piłką- dzieci naśladują różne ruchy w zakresie i tempie pokazywanym przez trenera.  W dalszej części odbyły się 2 ćwiczenia: prowadzenie piłki z różnych kierunków bramki, minięcie zwodem rywala i zakończenie akcji strzałem. Między ćwiczeniami bawilismy się w inna formę berka- dzieci wymyślały sposób schronienia przed goniącym. Na koniec odbyła się gra uproszczona

 

2.08- pt- W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy zajęcia szkoleniowe w grupie rocznika 2005. W zajęciach wzięło udział 11 zawodników. Najpierw wykonywaliśmy ćwiczenia oswajające z piłką- głównie poświęcone prowadzeniu: ze zmianą nogi prowadzącej, z wykonaniem określonej ilości kontaktów, jak największej ilości kontaktów w trakcie zadanych odcinków. Później przyszedł czas na sprawność ogólną i grę w piłkę ręczną. Kolejne ćwiczenie było kontynuacją pracy nad prowadzeniem piłki- w określonym miejscu zawdnicy na sygnał trenera maksymalnie szybko zmieniali kierunek prowadzenia piłki i kończyli akcję uderzeniem do pustej małej bramki. Na koniec gra uproszczona. Chłopcy dzielnie wytrzymali zajęcia, a upał był okropny. W przyszłym tygodniu odbędziemy 2 jednostki treningowe i wyjazd na obóz do Rewala.

 

12.06- Pierwsza część środowych zajęć to 2 formy zabawy w "Galaktycznego potwora"- dzieci z piłkami w rękach musiały przebiec na drugi koniec wyznaczonego pola. Strefy środkowej pilnował- Potwór- trener- utrudniał przebiegnięcie. W drugiej wersji chłopcy wykonywali swoje zadanie prowadząć piłki nogą. Później odbyła się zabawa koordynacyjna. Dzieci miały założone na oczy husty. Powoli poruszały się w kierunkach różnych dźwięków podawanych przez trenerów. Dźwięki napływaly z różnym natężeniem. Dzieci super się przy tym bawiły i szybko reagowały na zmieniające się bodźce słuchowe. Później doskonaliliśmy przyjęcie kierunkowe. Trenerzy podawali piłki z narożnika- chłopcy przyjmowali piłkę w stronę bramki(przyjęciem mieli za zadanie minąć tyczkę) i kończyli akcję strzałem. Na koniec odbyła się gra uproszczona

 

10.06- pon. Po powrocie z Dortmundu dzieci tryskają humorem i entuzjazmem do pracy, co było widoczne od pierwszej dzisiejszej zabawy- "Przepędzanie kur z ogródka"- dzieci podzielone na 2 zespoły, każdy z piłką miały za zadanie przetaczać piłkę(przepędzać kurę) od swojej zagrody do zagrody drużyny przeciwnej. Po wykonaniu kilku powtórzeń, wdrożyliśmy element rywalizacji(kto prędzej) a w nastęnej wersji zabawa była wykonywana nogami. Później odbyła się wstawka szybkościowa, która polegała na wykonywaniu przebieżek ze zmianą tempa i kierunku biegu, w przerwach indywidualne ćwiczenia tachniki. W kolejnych częściach treningu: doskonalenie zwodu pojedynczego zakończone uderzeniem do bramki, zwinnościowo- zwrotnościowe tory przeszkód i gra uproszczona i konkurs rzutów karnych.

 

1.06- W sobotę z racji "Dnia Dziecka" więcej czasu poświeciliśmy na wyczekiwane gry. Najpierw jednak uruchomiliśmy wyobraźnię dzieci. Trenerzy prezentowali dzieciom opowiadania. Gdy w jego trakcie pojawiała się nazwa jakiegokolwiek zwierzęcie- dzieci musiały je naśladować. Pokazy dzieciaków były bardzo ciekawe. Najśmieszniej wyglądały imitacje kangurów i słoni. Później poprawialiśmy: szybkość- wyścigi w parach i podania- ćwiczenie rozpoczynały jednocześnie 2 pary naprzeciw siebie. Obie wykonywały podania poruszając się w przeciwnych kierunkach. Na środku odcinka musiały zachowań szczególną uwagę aby uniknąć- "kolizji". Na koniec małe gry i konkurs rzutów karnych.

 

 

29.05- W zajęcia "weszliśmy" doskonaleniem współpracy w parach- chłopcy wykonywali podania piłki rękoma w róznych ustawieniach jeśli chodzi o kierunek poruszania: przodem, bokiem, tyłem do kierunku biegu. Później odbyła się część poświęcona sprawności ogólnej- ćwiczenia w parach z piłką. Kolejne elementy treningu to: doskonalenie podań w parach, zakończone uderzeniem na bramkę i zabawa- "Łodzie w przystani"- zawodnicy(kutry rybackie) ustawieni w obręczach gimnastycznych, jeden z zawodników(główny rybak)wypuszczał(poprzez klepnięcie w rękę), wszystkie kutry na pełne morze. Podawał komendy: "Morze spokojne"- kutry spokojnie biegały w róznych kierunkach i "Burza na morzu"- wtedy kutry jak najszybciej wracały do swoich przystani- w jedną z nich wbiegał rybak. Osoba, która nie znalazła dla siebie przystani w następnej kolejce stawała się rybakiem. Na koniec zajęć gra uproszczona.

 

 

25.05- Trening rozpoczał się od gry uzupełniającej w piłkę ręczną. Punkty zdobywano za ustawienie piłki na linii obrony przeciwnika. Następnie chłopcy pokonywali tor przeszkód: kolejny sposób metodyki koordynacji ruchwej na drabince koordynacyjnej, przejścia pod przeszkodami, pokonanie slalomu zygazkiem, przeskok nad przeszkodą. Później szybkość z piłką. Zawodnicy podzieleni na 2 szeregi- ustawione w odległości 10m naprzeciw siebie. każdy zawodnik z piłką. Na określony sygnał szeregi musiały jak najszybciej zmienić się miejscami. Fragment zajęć poświęciliśmy na ćwiczenie wymyślone przez zawodnika- co jakiś czas stosujemy taką formułę. Dzisiaj ćwiczenie wymyślił Adaś Kajszczak- było oczywiście zakończone strzałem na bramkę. Po ćwiczeniu rozgrywaliśmy małe gry. 

 

20.05- W obecnym mikrocyklu dominować będzie doskonalenie będzie prowadzenie piłki. To właśnie było pierwszym akcentem treningu: każdy zawodnik prowadził piłkę na ograniczonym polu, wykonując na zmianę zadane sposoby prowadzenia piłki. Po krótkim odpoczynku, odbyła sie wstawka ćwicze sprawności ogólnej z piłkami a po niej kompleksowe wyścigi rzędów. Chłopcy w czasie wyścigów poruszali się z piłkami przy nodze. Musieli przeprowadzić piłkę po określonym torze i wykonać dokładne- skośne podanie, którym puszcali w bój następnego kolegę ze swoje grupy. Później wykonywaliśmy ćwiczenie zakończone uderzeniem na bramkę, w trakcie którego chłopcy prowadzili piłkę za zmianą tempa na określonych odcinkach, wprowadzali piłki do określonej strefy, z której mogli oddać strzał. Na koniec odbyły się małe gry.

 

18.05- zajęcia zaczęliśmy od piłki ręcznej: punkty zdobywało się za zbicie pachołków ustawionych na obu liniach końcowych każdego zespołu. Po grze przeszliśmy do doskonalenia prowadzenia piłki i zwodu- indywidualne akcję kończyły się uderzeniem na bramkę. Później odbyły się sztafety wahadłowe, w trakcie których trwała zacięta walka o szybsze wykonanie poszczególnych zadań. Następnym elementem treningu były tory przeszkód, w którym chłopcy m. in przyswoili kolejny sposób pokonywania drabinki koordynacyjnej. Na koniec zajęć gra uproszczona

13.05- pierwszą częścią treningu była zabawa orientacyjno- porządkowa. Dzieci zostały podzielone na 2 grupy. Każdy, na jednym ograniczonym polu prowadził swoją piłkę. Na podany wcześniej sygnał obie grupy musiały jak najszybciej odbudować ustawienie w szeregu lub w rzędzie. Później krótko pracowaliśmy nad sprawnością ogólną, a tuż po niej poprawialiśmy szybkość w wyścigach rzędów. Następnie doskonaliśmy czucie piłki- chłopcy indywidualnie wykonywali żonglerkę w rytmie: kozioł o podłoże/ uderzenie piłki. Tuż po ćwiczeniu odbył się konkurs doskonalonego elementu. Na koniec zajeć rozgrywaliśmy fragmenty małych gier w różnych konfiguracjach personalnych.

 

6.05- pon- Najpierw cała grupa(każdy ze swoją piłką) doskonaliła prowadzenie piłki. W trakcie tego ćwiczenia były wstawki zadaniowego mijania się z kolegami: prawym bądź lewym bokiem, oraz mijania "przeciwników" dryblingiem do środka. Późniejsza część zajęć była poświęcona szybkości- 3 formy przebieżek doskonalące rytmizację biegu. W kolejnym ćwiczeniu(praca odbywała się w 2 rzędach) doskonaliliśmy zmianę tempa prowadzenia piłki(tym sposobem minięcie przeciwnika), oraz drybling zakończony uderzeniem do bramki. W następnym ćwiczeniu także obowiązywało ustawienie w rzędach: każdy z nich pokonywał swój tor przeszkód(po wykonaniu określonej liczby powtórzeń nastąpiła zmiana). Na koniec małe gry 4:4; 4:4.

 

27.04- sobotni trening podobnie jak poprzedni zainaugurowały podania, a wnich dokładność wykonywania tego elementu w zależności od odległości pomiędzy poszczególnymi zawodnikami(doskonalenie czucia piłki). Późnej odbyły się zwinnościowo- zwrotnościowe wyścigi rzędów. Zawodnicy ustawieni w rzędach, byli dobrani w parach. Jedna dwójka miała za zadanie zanieść na koniec wyznaczonego odcinka przeszkodę(tyczka wbita w pachołek), kolejna para przynosiła przeszkodę- itd. W następnych powtórzeniach wyścigi modyfikowano poprzez zakładanie kapeluszy na wystającą z boków tyczkę i taką "ubraną" przeszkodę ostatnia para przynosiła na linię mety. W kolejnym ćwiczeniu zawodnicy wykonywali indywidualnie: prowadzenie, podanie do partnera- ten odgrywał piłkę w dogodne miejsce, i zakończenie akcji strzałem. Dziś na koniec zajęć dłuższy odbył się dłuższy mecz, a po nim konkurs rzutów karnych.

 

24.04- jesteśmy w trakcie mikrocykle, w którym domunuje doskonalenie podań. Tym element rozpoczęliśmy dzisiejszy trening. Chłopcy wykonywali podania w parach, na określonym dystansie, zmieniając co jakiś czas strefę, czym doskonalili czucie piłki. Dalej wykonywaliśmy ćwiczenia gibkościowe, a po nich koordynacyjne na drabince. Ćwiczenia na drabince były now i trudne, ale zdecydowana większość chłopców wykonywała je prawidłowo. Później odbyły się wyścigi numerów- nowa zabawa, wykonywane w szeregach, a na koniec zajęć oczywiście mecz.

 

22.04- pon- pierwszym ćwiczeniem były podania piłki w parach: najpierw swobodnie, a później na ograniczonym polu pomiędzy przeszkodami. Następnie chłopcy wykonywali ćwiczenia sprawności ogólnej w parach z piłką. Później drużyna została podzielona na 3 grupy po 5 zawodników każda i odbyła się zabawa kształtująca szybkość reakcji. Grupa ustawiona w kole wolno się poruszała, w środku każdej grupy trener z piłką. W dowolnym momencie trener wyrzucał piłkę w górę i wywoływał numery przyporządkowane wcześniej zawodnikom. Ich zadaniem było schwytanie piłki zanim upadnie na podłoże. Później w rzedach doskonaliliśmy prowadzenie i podania piłki, wymieniając jednocześnie 2 piłki. Trening zakończyła gra uproszczona.

 

17.04- Początek treningu to zabawa- w "Numerki". Dzieci poruszały się w zadany w konkretnych fragmentach sposób(przodem, tyłem, przekładanka, krok dostawny) a trener podawał "numery". Zadaniem zawodnikiów było jak najszybsze stworzenie grupy odpowiadającej numerowi. Zawodnicy, którzy nie zdążyli do żadnej grupy, wykonywali dodatkowe "pajacyki". Później na tych samych zasadach kontynuowaliśmy zabawę z piłkami. Dalej odbyły się: ćwiczenia gibkościowe, przebieżki szybkościowe w parach ze zmianą kierunku biegu na określony bodziec. W dalszej cześci ćwiczenie doskonalące prowadzenie piłki. Zawodnik prowadził piłkę w stronę bramki. W I strefie- prowadził piłkę dowolnie, w II- musiał wykonać zadaną ilość kontaktów z piłką, w III- zagrać piłkę pod przeszkodą, którą w tym samym czasie przeskakiwał, opanować piłkę i zakończyć akcję strzałem. Na koniec zajęć odbyły się małe gry.

 

15.05- "Weszliśmy" w trening zabawą- "Antylopy i lwy". Trenerzy(lwy) starali się upolować antylopy- dzieciaki. Antylopy miały kilka miejsc bezpiecznych- rozłożone obręcze gimnastyczne. Następnie zabawę kontynuwaliśmy w wersji z piłkami, która mimo problemów z: szybkim przemieszczaniem się z piłką i dokłądnym umieszczeniu jej w obręczy, była bardzo pożyteczna. Później odbył się tor przeszkód: treudy wariant pokonywania drabinki gimnastycznej chłopcy wypełnili bardzo dobrze, pokonywanie określonych przeszkód, slalom, czworaki, przeskoki- zadaniowe przez obręcze, przebiegnięcie po ławce. Na koniec odbyły się: ćwiczenie doskonalące prowadzenie piłki: pokonanie 3 wysp(I- mijanie kapeluszy, II- mijanie niskich pachołków, III- mijanie wysokich pachołków), wszystko zakończone uderzeniem na bramkę; po ćwiczeniu fragmenty gier.

 

10.04- śr- Najpierw odbyła się zabawa doskonaląca element prowadzenia i podania piłki. Chłocy prowadzili piłki na ograniczonym polu. Na sygnał wprowadzali piłkę do środkowego, mniejszego koła i z niego próbowali zbijać pachołki- oznaczające większe koło. Po kilku powtórzeniach zabawy przeszliśmy do szybkościowych przebieżek po niskich przeszkodach. W przerwach, zawodnicy wykonywali żonlgerkę w rytmie: uderzenie piłki/ kozioł o podłoże. Później zespół został podzielony na dwie grupy. Jedna wykonywała na innej sali ćwiczenia zwrotnościowe i koordynacyjne w biegu z kapeluszami a druga ćwiczenie doskonalące technikę: prowadzenie, wejście dynamiczne między dwóch obrońców, rozegranie podania z trenerem- mijające obrońcę, zakończenie akcji strzałem. Na koniec, po zmianie w grupach, odbyły się małe gry.

 

3.04- W dzisiejszym treningu kontynuowaliśmy pracę nad stosowaniem zwodów w piłce nożnej. Temu służyło pierwsze ćwiczenie, w którym po krótkim rozbieganiu z piłkami, zawodnicy musieli tak sprawnie poruszać się z piłkami, aby uniknąć jej wybicia przez trenerów. Później odbyły się wyścigi rzędów, w których toczyła się piękna, sportowa walka do ostatniego powtórzenia. W dalszej części wykonywaliśmy 2 ćwiczenia doskonalące zwód. W pierwszym dzieci ustawione w 2 szeregach mijały się na środku odcinka pomiędzy nimi. Zawodnicy z rzędu A wykonywali mijanie z piłką, szereg B- imitował przeciwnika. Po wykonaniu określonej ilosci powtórzeń, zmieniono się rolami. W drugim ćwiczeniu zawodnicy w trakcie indywidualnego prowadzenia piłki, kieli za zadanie minąc zwodem trenera i zakończyć akcję strzałem. Na koniec gra uproszczona w której "Żółci"(Masłowski Antek- 2 gole, Nita Szymon- 4 gole, Kaźmierski Antek- 2 gole, Kosuń Szymon- 1 gol, Pluskota Mikołaj- obronił kilka groźnych strzałów rywala) pokonali 9:2 "Pomarańczowych"(Tomczyk Janek, Kaźmierczak Kacper- 1 gol, Ratajczyk Mikołaj, Pęgowski Igor, Rozkal Mieszko- 1 gol)

 

2.04- wt- zabawa zwinnościowo zwrotnościowa rozpoczęła dzisiejsze zajęcia. Później dopracowywaliśmy szczegóły poszczególnych ruchów przy zwodzie pojedynczym. W dalszej części odbyły się ćwiczenia gibkościowe i zabawa szybkościowa- "Ruchome ramiona koła"- chłopcy ustawienia rzędach, które tworzyły trzy ramiona koła mieli za zadanie- na okręslony sygnał jak najszybciej zmienić ustawienie w zadanym kierunku. Później wróciliśmy do tematyki związanej ze zwodem pojedynczym- zabawa- "Galaktyczny potwór z piłkami". Zawodnicy przedzierali się przez strefę- pilnie strzeżoną przez galaktycznego potwora. Zadanie musieli wykonać z piłką przy nodze. Na koniec oczywiście fragmenty gier.

29.03- pt- w dzisiejszym treningu główny nacisk położony był na doskonalenie zwodu pojedynczego. W pierwszym ćwiczeniu chłopcy: przeskakiwali w bok nad kapeluszami, wykonywali zwodu bez piłki przed tyczkami oraz zwody z piłką. Później odbyła się seria ćwiczeń gibkościowych a po nich łączone przebieżki po drabinkach koordynacyjnych jako element kształtowania szybkości. W kolejnym ćwiczeniu ponownie doskonaliliśmy zwód: zawodnicy prowadzili piłkę na obrońcę, mijali go zwodem pojedynczym i kończyli akcję strzałem na bramkę. Przed grami kończącymi trening chłopcy bawili się jeszcze w zabawę zwinnościowo- zwrotnościową- "Jastrząb, kury i kurczęta"

 

23.03- sob- zabawa koordynacyjna- "Wąż" rozpoczęła sobotnie zajęcia. Dzieci dobrane 3-kami porusały się za prowadzącym naśladując wszystkie jego ruchy i kierunek porusania. Wszystko odbywało się na ograniczonym polu, między przeszkodami. Poźniej wykonywaliśmy ćwiczenia gibkościowe a po nich nastąpiła wstawka szybkościowa- sztafeta wahadłowa- dzieci podzielone na 2 grupy(każda na 2 półrzędy) rywalizowały między sobą o to która szybciej odbuduje swoje ustawienie wyjściowe, wykonując jednocześnie dodatkowe zadania. Dalej, dzieci doskonaliły podania i przyjęcia. W środku koła 2 zawodników z piłkami przemieszczało się wymieniając piłkę z dowolnie wybranymi przez siebie zawodnikami skrajnymi. Trening zakończył  fragment małych gier. 

 

20.03- "Weszliśmy" w trening zabawą w "policjantów o złodziei". Dzieci wymyślały przeróżne sposoby wyrwania się spod konytroli policjantów. Później w parach doskonaliliśmy podania piłki w biegu- podania należało wykonywać w małe bramki ustawione na całej sali. Dalej odbyły się ćwiczenia gibkościowe a po nich starty szybkościowe. Odbywały się w 3-kach. Zawodnik środkowy biegł nieco wysunięty, pozostała dwójka trzymając środkowego za ręce biegła z boku. W pewnym momencie środkowy wyrywał się i uciekał do wyznaczonej linii a zadaniem kolegów było złapanie uciekającego. W dalszej części wykonywaliśmy ćwiczenie doskonalące podania- ustawione było koło. Każdy zawodnik na jego obwodzie posiadał piłkę. W środku koła 2 zawodników poruszało i wymieniało podania z dowolnie wybranymi zawodnikami. Po pewnym czasie zawodnicy zmieniali się rolami. Na koniec oczywiście mecz.

 

16.03- "Berek" parami z akcentami koordynacji ruchowej rozpoczął sobotni trening. Później dzieci wykonywały ćwiczenia gibkościowe zalecone przez fizjoterapeutę a po nich odbyły się wyścigi rzędów, z użyciem szarf(dzieci na koniec każdego odcinka miały za zadanie wykonac określone zadanie z szarfami). W dalszej części chłopcy doskonalili podania i przyjęcia piłki- zwracaliśmy uwagę aby wszystkie podania były wykonane dokładnie w wyznaczonych tunelach i docierały do celu. Na koniec odbyły się małe gry.

 

13.03-  W pierwszej zabawie chłopcy imitując kolejno: samochody, ptaki, motory, żaby pokonywali przeszkody rozstawione na całej sali. W dalszej części odbyły się ćwiczenia gibkościowe i szybkosciowe przebieżki po niskich przeszkodach(rytmizacja biegu). Później ćwiczenie doskonalące podania i przyjęcia wewnętrzną częścią stopy. W parach zawodnicy wykonywali określoną ilość podań, po czym przemieszczali się do innej bramki. Na koniec fragmenty gier w piłkę ręczną i nożną. 

 

9.03- Zajęcia JIU- JITSU. Radość chłopców oraz coraz większe korzyści szkoleniowe powodują, że ta forma treningu cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

 

11.03- Wtorkowe zajęcia rozpoczęłą gra uzupełniająca w piłkę reczną- każdy zespół bronił i atakował do 2 bramek. W przerwie fragment ćwiczeń sprawności ogólnej przy drabinkach. Później zabawa szybkościowa- wyścigi szeregów po linii łamanej. W dalszej cześci doskonaliliśmy podania i przyjęcia piłki w parach(BĘDZI TO AKCENT DOMINUJACY W NAJBLIŻSZYM OKRESIE). Tuż po podaniach ekipa została podzielona na 2 grupy. W sąsiedniej sali jedna grupa pokonywała tor przeszkód a dużej hali po dnadzorem drugiego trenera doskonaliliśmy podanie i przyjęcie piłki w biegu zakończone uderzeniem na bramkę. Na koniec odbyły się małe gry.

 

4.03- W dzsiejszych zajęciach głównym akcentem był element prowadzenia piłki stosowany w różnych formach. W tym celu odbyliśmy 3 kolejne zabawy o zwiększającym się stopniu trudności. W pierwszej zawodnicy(każdy prowadził piłkę w strefie środkowej na ograniczonym polu) mieli za zadanie przeprowadzić do wskazanej przez trenera jednej z czterech, znajdujących się w narożnikach baz. W kolejnej zabawie zawodnicy bez piłek przebiegali pomiędzy bazami. W tym czasie trenerzy starali się przeszkadzać w swobodnym przemieszczaniu zawodników. W ostatniej, najtrudniejszej, trzeba było zmieniać bazy prowadzac jednocześnie piłkę, co wymuszało odpowiednie czucie piłki i orientację przestrzenną. W przerwach pomiędzy zabawami wykonywaliśmy ćwiczenia sprawności ogólnej. Na koniec zajęć chłopcy rozgrywali mecze.

 

27.02- trening rocznika był bardzo dynamiczny, chłopcy szybko przyswajają nowe formy ruchu. Zaczęliśmy nową zabawą- "magiczny tunel"- zawodnicy, prowadzili piłki na ograniczonym polu. Po pokonaniu tunelu wprowadzali piłkę do danego boku kwadratu i musieli w nim wykonować odpowiednie zadanie: zbijać kokosy, przeskakiwać po kamieniach na wulkanicznej wyspie, prowadzić piłkę między piratami, przenosić piłkę w podporze tyłem na gorącym piasku. Później bawiliśmy się w berka, w którym bezpiecznym miejscem były obręcze gimnastyczne(ich ilość była mniejsza niż zawodników). W dalszej części odbyły się ćwiczenia gibkościowe i ćwiczenie doskonaące drybling zakończone uderzeniem na bramkę. Na koniec małe gry.

 

25.02- na pierwszych po tygodniowym odpoczynku zajęciach pojawiła się prawie cała grupa chłopców z rocznika 2005. Na początek zajęć trenerzy zalecili nową zabawę koordynacyjną z obręczami. Każdy zawodnik rozpoczynał w swojej obręczy. Zadaniem zawodników było jak najczęstsze dokonywanie zmian w obręczach pomiędzy sobą. Zmianom starał się przeszkodzić(wskoczyć do akurat wolnej w trakcie dokonywania zmiany obręczy) jeden wyznaczony zawodnik. Później skupiliśmy się na prowadzeniu- chłopcy pokonywali slalom po linii łamanej. Później odbyły się wyścigi w 3-kach(jeden zawodnik nieco cofnięty próbował dogonić dwójkę uciekających). W dalszej części drużyna została podzielona na 2 grupy: jedna na innej sali wykonywała ćwiczenia zwinnościowo- zwrotniościowe a druga na dużej sali doskonaliła drybling i uderzenie na bramkę po zwodzie. Później grupy zamieniły się rolami a na koniec odbyły się małe gry, w których 3 gole zdobył Antek Masłowski.  

 

15.02- Najpierw fragment gry w piłkę ręczną, w której padło sporo goli po ciekawych wypracowanych akcjach. Później wstawka ćwiczeń sprawności ogólnej i rytmizacja biegu na kapeluszach. W kolejnym ćwiczeniu chłopcy wykonywali uderzenia na bramkę po prowadzeniu, a po nich przeszliśmy do toru przeszkód a wnim: skok zawrotny przez skrzynię, wskok na 2- gą skrzynię(5 elementów) i zadaniowy zeskok na gruby materac. Było wiele fajnych ewolucji powietrznych. Na koniec małe gry, w których po kilku akcjach indywidualnych i zespołowych ręce same składaly się do oklasków. 

 

13.02- Na początek zajęć chłopcy pracowali nad koordynacją ruchową: różne formy krążeń ramion, nauka poruszania się krokiem dostawnym i przekładanką. Krok dostawny zawodnicy przyswoili błyskawicznie, natomiast przekładanka wymaga dopracowania. Później odbyły się ćwiczenia czucia piłki: zadaniowa żonglerka prawą i lewą nogą. Następnym akcentem szkoleniowym była szybkość. Drużyna została podzielona na 2 grupy. Jedna z nich miała za zadanie przebiegać pomiędzy wyznaczonymi w rogach sali bazami, nie bedąc złapanym przez drugą grupę. Grupy zamieniały się zadaniami. Na koniec odbyły się małe gry.

 

12.02- pierwsze zajęcia w okresie ferii zaczęly się od fragmentów gry w piłkę ręczną. W grze zwracaliśmy szczególną uwagę na tworzenie gry- układanie ataku pozycyjnego. Później chłopcy pokonywali: slalom zygzakiem, zakończony przejściem po równoważni. W dalszej części bawiliśmy się w "berka przyjaciela"- gdzie pozycją chroniącą było ustawienie w parach tyłem do siebie- ciężar ciała oparty na plecach kolegi. W rolę berków wcielali się na zmianę trenerzy i zawodnicy. W kolejnym ćwiczeniu doskonaliliśmy: prowadzenie piłki, podanie do trenera na dłuższą odległość, przyjęcie piłki w biegu w określoną strefę i zakończenie akcji strzałem. Na koniec odbyły się małe gry.

 

6.02- zaczęliśmy zajęcia od piłki ręcznej. W grze realizowaliśmy założenia z poprzedniego treningu, ale dzisiaj gra odbywała się do bramek. Później odbyły się cwiczenia gibkościowe. Następnie drużyna została podzielona na dwie grupy, każda na swoje połowie rozgrywała schemat koordynacji ruchowej i techniki: prowadzenie piłki, minięcie zwodem tyczki, zmiana kierunku prowadzenia piłki, podanie do trenera, pokonanie drabinki koordynacyjnej, przyjęcie w biegu piłki odegranej przez trenera, zmiana kierunku prowadzenia piłki, minięcie zwodem kolejnej tyczki i zakończenie strzałem do bramki. Po krótkiej przerwie zmieniliśmy kierunek- dominowała lewa noga. Na koniec odbyły się małe gry.

 

2.02- w dzisiejszych zajęciach zawodnicy rocznika 2005 po raz pierwszy rozgrywali fragmenty gry w przewadze na utrzymanie się przy piłce. W pierwszej formie chłopcy operowali rękoma. Rozpoczynaliśmy od wariantu 5:1, w trakcie gry do broniacych dołączali następni zawodnicy aż do wariantu 5:5. W drugiej formie piłka była rozgrywana nogami. Obie gry były często przerywane uwagami trenerów. Chłopcy szybko przyswajali sposoby zachowań w poszczególnych sytuacjach. Kolejnym akcentem szkoleniowym była szybkość- chłopcy starali się maksymalnie szybko przebiec nad niskimi przeszkodami. Na koniec zajęć odbyły się małe gry

 

30.01- Trening bomba. Trenerzy są bardzo zadowoleni bo wszystkie akcenty zajęć zostay w 100% zrealizowane. Po kolei: zabawa z piłkami piankowymi- "Tunel"- skierowana na koordynację ruchową(zdolność czucia rytmu ruchów i przestawiania działań ruchowych)- Chłopcy dobrani parami mieli za zadanie dobiec do końca wąskiego tunelu- szerokość 3m, nie będąc po drodze trafionym przez nadlatujące piłki piankowe. Później  seria ćwiczeń gibkościowych i zabawa szybkościowa- wyścigi szeregów(ustawione na środku boiska tyłem do siebie, na określone sygnały startowałyi rywalizowały który szybciej dobiegnie do swojej linii mety). Później nastąpił podział na grupy. Jedna doskonaliła zwody- zawodnik  biegł środkiem boiska i mijał kolejne tyczki zwodem pojedynczym(piłki wcześniej ustawione przed tyczkami). Druga grupa na innej sali- doskonalenie czucia piłki- różne formy prowadzenia piłki: piankowej, gumowej, tenisowej, nożnej. Grupy zmieniły się rolami, a koniec zajęć tradycyjnie małe gry.

 

28.01- dzisiejszy trening rozpoczął mikrocykl, w którym głównym akcentem będzie doskonalenie zwodów. W pierwszym ćwiczenie chłopcy poruszali się truchtem na ograniczonym polu i wykonywali podwójne przeskoki jednonóż nad kapeluszami. W kolejnych fragmentach przeskoki rozpoczynała P lub L noga. W następnym ćwiczeniu na podłodze było ustawionych mniej przeszkód, a zawodnicy mijali je zwodem pojedynczym, też w nastęujących po sobie fragmentach zmieniano nogę prowadzącą. W dalszej części odbyły się wyścigi rzędów, z dodatkowymi zadaniami: po dobiegnięciu do pachołka nalezało: zapisać na kartce swoje inicjały, imię, nazwisko ulubionego piłkarza. Później pokonywaliśmy tor przeszków: przebiegnięcie po kółkach koordynacyjnym z zadaniem opuszczania wyznaczonych wcześniej kolorów, podwójne przeskoki na obręczach, przechodzenie pod przeszkodą, bieg zygzakiem, przejście pod przeszkodą. Na koniec odbyły się małe gry.   

 

26.01- sobotnie zajęcia miały zdecydowanie zmienioną formę i środki treningowe- grupa 2005 rocznika odbyła zajęcia z jiu jitsu i karate. Chłopcy mimo dużej intensywności kolejnych  ćwiczeń i zabaw mieli po treningu zadowolone miny. Zajęcia obfitowały w ciekawe zabawy- strukturą ruchu odbiegające o "naszych- piłkarskich", co w przyszłości zaowocuje szybszym przyswajaniem nowych elementów z zakresu piłki nożnej. Chłopcom podobały się także zabawowe fragmenty walki: z uderzeniem dłonią w kolana, walki w parach w klęku. Po zajęciach umówiliśmy następne spotkanie. Terminy podamy wkrótce.

 

23.01- Zajęcia rozpoczęliśmy od schematu złożonego z: pokonywania drabinki koordynacyjnej, zadaniowych przeskoków przez obręcze, prowadzenia piłki slalomem zakończonego uderzeniem do pustej bramki z ostrego kąta. Później w ramach rywalizacji pomiędzy zespołami bawiliśmy się w "Galaktycznego potwora". Dalej wykonywaliśmy cwiczenia sprawności ogólnej przy drabinkach. W kolejnym ćwiczeniu grupa została podzielona na dwa zespoły. Gracze jednego byli ustawieni z piłkami na obwodzie koła. Gracze drugiego ustawieni wewnątrz koła- ich zadaniem było dobieganie do skrajnych kolegów i wymiana z nimi podań. Po określonym czasie zespoły zmieniły się zadaniami. W następnej serii ćwiczeń dzieci musiały dokladnie odtworzyć pozycję jakie przybierał trener. Na koniec zajęć odbyły się małe gry.

 

21.01- Z piłkami piankowymi doskonaliliśmy chwyty i podania w biegu. Ćwiczenia wprowadzające zakończyły się zabawą z trafianiem piłkami w trenerów. Później każdy z piłką nożną doskonalił prowadzenie i żonglerkę z kozłem. W dalszej części odbyły się: nowa zabawa szybkościowa- "jastrząb i kury", 2 ćwiczenia doskonalące podania i przyjęcia piłki(były wykonywane w wyznaczonych tunelach, aby doskoanlić dokładność wykonywanych elementów), tor przeszkód. Na koniec małe gry

 

19.01- sob- na początek treningu odbyła się gra uzupełniająca w piłkę ręczną. Po grze wstawka ćwiczeń gibkościowych zaleconych przez fizjoterapeutę. Później zabawa szybkościowa- "berek- żuraw"- utrzymywanie chroniącej przed berkiem pozycji jednonóż- imitującej "żurawia" chłopcy opanowali w pełnym zakresie, ale w trakcie zabawy było sporo śmiesznych momentów. W dalszej części doskonaliliśmy podania i przyjęcia piłki- ćwiczenia odbywały się w parach chłopcy pomiędzy podaniami wykonywali dodatkowe zadania zalecone przez trenera. Na koniec zajęć odbyły się małe gry.

 

14.01- Od dzisiejszych zajęć rozpoczynamy 2 tygodnie, w których dominujacych akcentem techniki będą podania. Na początek koordynacyjna zabawa ożywiająca- "Pająk". Dzieci na sygnał trenera "zastygały" w miejscu tworząc wiele ciekawych, śmiesznych figur: indywidualnie, w parach, w trójkach. Później odbyły się wyścigi rzędów a po nich w parach doskonaliliśmy podania i przyjęcia piłki. Później nastąpił podział na grupy, których zadaniem było: wykonanie zwinnościowo- zwrotnościowego toru przeszkód i podania w parach w biegu na określoną ilość kontaktów z piłką, z wyjściem na pozycję. Na koniec małe gry.

 

12.01- na wstępie trenerzy chcą zaznaczyć, że w dzisiejszych zajęciach dzieci wykonały dobrze wiele trudnych elementów, za co zostały mocno pochwalone. Najpierw wykonywaliśmy ćwiczenia sprawności ogólnej i koordynacji ruchowej(zdolność czucia rytmu ruchów i orientacji przestrzennej) na slalomach zygzakiem. Kilka ćwiczeń wymagało wykonania zadania w odpowiednim tempie i synchronizacji  z partnerem. W następnym ćwiczeniu weszliśmy za zygzaki z piłkami co było jeszcze trudniejszym zadaniem. Później odbyło się ćwiczenie rytmizacji na drabince zakonczone uderzeniem na bramkę a na końcu małe gry, w których padło wyjątkowo dużo goli.

 

9.01- jesteśmy w trakcie cyklu, którego głównym celem jest doskonalenie prowadzenia piłki. Nie inaczej było w dzisiejszym treningu. Najpierw ćwiczenia sprawności ogólnej i koordnyacji ruchowej na slalomach po prostej. Później na powyższych slalomach poprawialiśmy element prowadzenia piłki(różne formy). W dalszej częsci odbyły się: ćwiczenia szybkościowe(indywidualna rytmizacja), zwinnościowo- zwrotnościowe i doskonalenie prowadzenia piłki zakończone uderzeniem na bramkę prawą i lewą nogą. Na koniec małe gry.

 

7.01- "weszliśmy" w trening grą uzupełniającą w piłkę ręczną a po niej realizowaliśmy plan ćwiczeń gibkościowych nakreślonych przez naszego fizjoterapeutę. W dalszej części odbyła się zabawa szybkościowa- "berek-przyjaciel"  z pozycją chroniącą w 3-kach. Później nastąpił podział na grupy: jedna wykonywała test równowagi statycznej a druga doskonaliła element prowadzenia piłki, który jest dominujący jeśli chodzi o techniczne akcenty treningowe w początkowych dwóch tygodniach styczniowych zajęć. Następnie grupy zamieniły się rolami a na koniec odbyły się małe gry.

9.01- jesteśmy w trakcie cyklu pracy, którego głównym punktem jest doskonalenie prowadzenia piłki. Nie inaczej było w dzisiejszym treningu. Najpierw ćwiczenia sprawności ogólnej i koordynacji w slalomach po prostej. W kolejny ćwiczeniu poprawialiśmy element prowadzenia: różne formy prowadzenia piłki slalomem. W dalszej części wykonywaliśmy: ćwiczenia szybkościowe(indywidualna rytmizacja w miejscu) i po podziele na grupy: ćwiczenia zwinnościowo- zwrotnościowe i prowadzenia piłki zakończone uderzeniem na bramkę prawą i lewą nogą. Na koniec małe gry. 

 

5.01- pierwsza część treningu była wypełniona ćwiczeniami koordynacyjnymi: zawodnicy z piłką w rękach wykonywali zadaniowo poszczególne ćwiczenia, zakończone najtrudniejszym: wymiana w biegu piłek poprzez podanie z 1 kozłem. W kolejnej grupie ćwiczeń dominowała technika prowadzenia piłki, połączona z jej wymianą i ćwiczeniami techniki podbijania piłki. Następnie kolejni zawodnicy wcielali się w rolę berka. Goniacy nie mógł łapać zawodników, którzy łączyli się w pary trzymając się za ręce. W ostatniej fazie ćwiczeń zawodnicy dalej doskonali głównie proadzenie i przyjęcie piłki. Ćwiczenia w tym zakresie wykonywalismy w parach: jeden zawodnik w konkretny sposób musiał doprowadzić piłkę do środka odcinka pomiędzy zawodnikami, później w zadany sposób wykonać podanie, a partner po przyjęciu powtarzał zadania kolegi. Na konie zajęć odbyły się małe gry.

 

2.01- grupa rocznika 2005 jako pierwsza zainaugurowała zajęcia w Nowym Roku. Pierwszego gola w 2013 roku zdobył Szymon Nita. Ale po kolei. Najpierw odbyły się indywidualne ćwiczenia koordynacji ruchowej z piłką. Chłopcy poruszali się z piłką w rękach i wykonywali jednocześnie zalecane przez trenera zadania: od łatwiejszych do najtrudniejszych w końcówce ćwiczenia(to ostatnie wymagało wykonania w biegu: wyrzutu piłki przed siebie tak aby zrobiła 1 kozioł o podłoże a w tym czasie wykonania obrotu i chwytu piłki). Później odbyły się ćwiczenia sprawności ogólnej przy drabinkach, a dalszej części berek- "Kot w butach łapie myszy". Następne ćwiczenie- schemat- było skierowane na doskonalenie prowadzenia piłki: najpierw w wąskim tunelu, później slalom po prostej, slalom zygzakiem i z ostrego kąta uderzenie piłki do bramki. Na koniec odbyły się małe gry.

 

21.12- w ostatnim przed Świętami treningu dominowały małe gry. Jako ćwiczenia wprowadzjące zawodnicy wykonywali schemat złożony z: prowadzenia piłki, rozegrania podnia z trenerem(w tym czasie okreśone rytmiczne przeskoki na obręczach gimnastycznych), w biegu przyjęcie piłki odegranej przez trenera, zagranie na odpowiednią odległość piłki, a w tym czasie rytmizacja biegu na drabince. Drugie ćwiczenia tego dnia polegało na wykonaniu krótkiego prowadzenia slalomem, rozegraniu "klepki" mijajacej rywala i zakończeniu akcji strzałem. Na koniec wspomniane gry, które trwały najdlużej spośród wszystkich zajęć treningowych. W grze zobaczyliśmy kilka ładnych akcji, po których ręce same składały się do oklasków. Na koniec w całej grupie złożyliśmy sobie Świateczne życzenia. 

 

19.12- Na wprowadzenie do zajeć trenerzy zalecili 2 formy gry uproszczonej w piłkę ręczną. W pierwszej zawodnicy mogli wykonywać z piłką wykonywać dowolną ilość kroków(zwrócenie uwagi na akcję indywidualne), a w drugiej ilość kroków została ograniczona, oraz wprowadzono drugą piłkę, co wymusiło jeszcze większą koncentrację(doskonalenie orientacji przestrzennej). W trakcie gry kilku zawodników przechodziło do innej salo na zaliczenie zaległych testów: równowagi statycznej i dynamicznej. W następnej części zajęć odbyły się ćwiczenia doskonalące technikę przyjęcia i podania piłki. Chłopcy w parach wykonywali zadane przyjęcia piłki, doprowadzali piłkę w określone miejsce(wykonując dodatkowe zadania) po czy wykonywali konkretne podania do partnera. Później nastąpił podział na grupy. Jedna została poddana testowi- "uderzenia do małych bramek po prowadzeniu", druga, na innej salo wykonywała ćwiczenia koordynacji ruchowej(czucie piłki) z wykorzystaniem piłek piankowych, nożnych i tenisowych. Na koniec odbyły się małe gry, które cechowała ogromna determinacja. BRAWO CHŁOPAKI.

 

17.12- ćwiczenia koordynacji ruchowej(zdolność czucia rytmu ruchów) rozpoczęły poniedziałkowy trening. Zawodnicy poruszali się w okręslony sposób na jednej połowie boiska, pokonując gęsto ustawione przeszkody. W dalszej części tego ćwiczenia przeszkód ubywało, a należało je omijać zwodem pojedynczym(najpierw bez piłki, później z piłką). Później zabawa szybkościowa- "berek"- "Kot w butach łapie myszy". Później nastąpił podział na grupy. Jedna doskonaliła zwód pojedynczy(prowadzenie na przeciwnika- minięcie zwodem pojedynczym, podanie do partnera do przeciwległego rzędu), druga w innej sali wykonywała ćwiczenia zwinnościowo- zwrotnościowe: w zadany sposób pokonywanie drabinki koordynacyjnej, wejścia i zejścia na drabinki gimnastyczne, slalom, przechodzenie pod przeszkodą. Na koniec dwie małe gry. W pierwszej "Czerwoni"(Kosmala Tomek, Kaźmierczak Kacper- 2 gole, Ratajczyk Mikołaj, Pluskota Mikołaj) pokonali "Niebieskich"(Rozkal Mieszko- 1 gol, Rosiak Ksawery, Toczyk Jan, Masłowski Antek) 2:1. W drugiej padł identyczny wynik. "Czerwoni"(Muzaj Karol- 2 gole, Kajszczak Adam, Owczarek Maciej, Kosuń Szymek); "Niebiescy"(Marczak Mateusz- 1, Kaźmierski Antek, Nita Szymek, Tyce Sabastian).

 

15.12- Najpierw ćwiczenia oswajające z piłką- żonlerka i prowadzenie. Po chwili ćwiczenie skierowane na koordynację ruchową- orientacja przestrzenna i łączenie ruchów. Dzieci były ustawione w 2 kołach. W tym ustawieniu wykonywali podania piłki rękoma i przebiegali za linią podania, do następnego zawodnika. Po opanowaniu tej formy dołożyliśmy drugą piłkę a na koniec ćwiczenia wprowadziliśmy najtrudniejszą formę. Dzieci tworzące koło poruszały się tak aby zachować odległości między sobą, a jednocześnie podawały między sobą  w ściśle określonym kierunku najpierw 1 później 2 piłki. Zadanie bylo trudne, ale zostało wykonane. BRAWO!! W następnej części odbyły się ćwiczenia gibkościowe. Kolejne  cwiczenie było poświęcone szybkości- rytmizacja biegu, zakończonej uderzeniem na bramkę. Na koniec zajęć odbyły się małe gry. Trening był super.

 

12.12. - Dzisiejsze zajęcia rozpoczęły się ćwiczeniem na koordynacje, a mianowicie tzw. „zygzakiem”. Chłopcy ustawieni właśnie w kształcie zygzaka podawali sobie piłkę przebiegając na miejsce kolegi, do którego dotarło zagranie. Na początku podania były wykonywane rękoma a potem nogami. Następnie chłopcy zostali podzieleni na 3 grupy i odbyły się wyścigi rzędów. Kolejnym elementem który chłopcy doskonalili na dzisiejszych zajęciach było wyjście na pozycje. Zawodnicy dobrani parami ustawili się naprzeciwko siebie, a między nimi znajdowała się przeszkoda, której zadaniem było imitowanie przeciwnika. Jeden z pary prowadził piłkę, a drugi miał za zadanie pokazać się na pozycje zza przeszkody(przeciwnika) na prawo bądź na lewo. Wtedy otrzymywał podanie i odgrywał z powrotem. Na koniec treningu odbyła się gra. Obfitowała ona w wiele sytuacji podbramkowych i wiele ciekawych akcji.

5.12- zajęcia rozpoczęliśmy od ćwiczeń koordynacji ruchowej i techniki: poprawa szybkości reakcji i zdolności czucia rytmu ruchów. Każdy z chłopców prowadził swoją piłkę i na określony sygnał musiał jak najszybciej zadaną nogą przeprowadzić piłkę do innego ograniczonego pola. Następne cwiczenie, wykonywane było w dwóch grupach. Zawodnicy wykonywali kolejno: prowadzenie piłki, podanie w wyznaczonym wąskim korytarzu, zmiana kierunku biegu bez piłki połaczona z maksymalnie szybką rytmizacją, przyjęcie piłki odegranej przez trenera, strzał na bramkę. Później nastąpił podział na grupy. Jedna rozgrywała mecz, druga wykonywała ćwiczenia sprawności ogólnej i koordynacji ruchowej z piłkami tenisowymi. Na koniec zmiana zadań pomiędzy grupami.

 

1.12-Na początku treningu dominowała piłka ręczna. Jej celem było utrwalanie pewnych zachowań boiskowych często spotykanych w piłce nożnej. Druga połowa gry miała znacznie zwiększoną intensywność poprzez wprowadzenie do gry drugiej piłki. Później odbyły się ćwiczenia gibkościowe. W następnej części doskonaliliśmy koordynację ruchową i technikę. Zawodnicy dobrani w pary mieli wykonywac naprzemiennie dwa zadania: na pierwszy sygnał indywidualne prowadzenie piłki ze zmianą kierunku, na drugi jak najszybsze doprowadzenie piłek do przyporządkowanej wcześnie każdej pare brameczki i wymienianie przez nią podań. W ostatniej części drużyna została podzielona na dwie części : jedna rozgrywała mecz a druga w innej sali wykonywała ćwiczenia sprawności ogólnej na materacach. Potem nastąpiła zmiana grup.

28.11- Środowy trening rozpoczęliśmy od schematu kompleksowego(technika połączona z koordynacją ruchową). Zawodnicy pokonywali kolejne ćwiczenia w schemacie(ustawione dookoła hali): zagranie do środka do trenera, przebiegnięcie drabinki koordynacyjnej, przyjęcie piłki odegranej od trenera, przeprowadzenie jej przez slalom, rozegranie "klepki"(podanie + wyjście na pozycję, pozwalające minąć rywala) z trenerem, pokonanie z piłką drugiego slalomu o większych odległościach, zagranie do drugiego trenera, przebiegnięcie po drugiej drabince. Chłopcy wykonywali schemat w obu kierunkach, tak aby w każdym z nich była inna noga wiodąca.. W przerwie wykonywaliśmy ćwiczenia gibkościowe. Później odbyła się zabawa szybkościowa- "ucieczka przed trenerem". Jeden z trenerów stał przed dziećmi(dobrane w 5 osobowe szeregi), drugi z tyłu. Na zmieniające się sygnały dziec